Naše vize

Obec má být společenstvím občanů, které každému jednotlivci pomáhá prožít svůj život svobodně a naplno. Chceme, aby správu obce zajišťoval úřad otevřený, moderní, zodpovědný a vstřícný, který oceňuje a podporuje aktivitu občanů. Úřad schopný zajistit občanům kvalitní služby, pomoc v těžkých situacích i příležitosti ke vzdělání, sportu a kulturním zážitkům.

Ve svém programu plánujeme vyřešit akutní organizační a finanční problémy obce, dál se řídit potřebami občanů a Strategickým rozvojovým plánem obce, vypracovaným za aktivní účasti členů sdružení Změna pro Radhošť. Proto neuvádíme v programu některé priority uvedené ve Strategickém plánu - považujeme je za samozřejmost.

Zastavíme bezdůvodnou privatizaci obecního rozpočtu

Během posledního roku zastupitelstvo, aniž by se poradilo s občany nebo je informovalo, přijalo několik opatření, vedoucích k masivnímu přelévání obecních peněz do soukromých kapes – byla uvolněna pozice starostky, což znamená dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., zvýšení měsíční odměny z 16.000 Kč na 36.499 Kč. Zvedly se odměny řadových členů zastupitelstva, a celkový počet zastupitelů se navýšil na 7. Nevidíme žádný důvod podobného plýtvání obecními penězi – jejichž důsledkem náklady na odměny členů zastupitelstva zabírají 1/3 celkového rozpočtu. Od roku 2014 do roku 2018 (jedno volební období) došlo k dvojnásobnému navýšení výdajů na odměny zastupitelů.
 • Zrušíme uvolnění starosty - a tím uspoříme cca 400.000 Kč za rok
 • Vrátíme odměny neuvolněných členů zastupitelstva na 1000 Kč/měsíc - uspoříme dalších 70.000 Kč za rok
 • Snížíme od příštího volebního období počet zastupitelů zpět na 5

Podpoříme znovuotevření obecního obchodu

V souladu se strategickým plánem, považujeme opravu budovy obecní prodejny za jednu z našich programových priorit. Podpoříme nejen zprovoznění obchodu, ale i jeho provoz prominutím nájemného a příspěvkem pro zaměstnance. Doufáme, že funkční obecní obchod bude nejen službou občanům, ale i důležitým centrem veřejného života v obci.

Zajistíme rozvoj a modernizaci obecní infrastruktury

Za největší problémy obecní infrastruktury považujeme chybějící chodník od Radhoště k železniční zastávce, zastaralý a drahý v provozu systém veřejného osvětlení, dožívající obecní rozhlas, chybějící kanalizaci a špatnou internetovou konektivitu.
 • Vytvoříme finanční rezervu na rozvoj infrastruktury, abychom byli připraveni operativně reagovat na dotační výzvy
 • Budeme nepřetržitě sledovat nabídky dotací obcím v informačních systémech kraje a příslušných ministerstev. Nenecháme si utéct žádnou dotační příležitost do rozvoje infrastruktury.
 • Podpoříme výstavbu domovních čističek odpadních vod. V případě nedostatku dotačních peněz podpoříme tuto prioritu, definovanou ve Strategickém plánu, z obecního rozpočtu.
 • Zmodernizujeme obecní rozhlas a osvětlení. Rozhlas musí být spolehlivý, pravidelně testovaný a dobře slyšitelný ve všech částech obce. Veřejné osvětlení bude úsporné a dobře ovladatelné.
 • Budeme se snažit propojit Radhošť se železniční zastávkou chodníkem. Cesta na vlak po špatně osvětlené silnici v ranních a večerních hodinách, obzvlášť v zimě, nesmí byt rizikem pro zdraví a život.

Otevřeme a zpřehledníme činnost zastupitelstva

Činnost zastupitelstva naší obce je dlouhodobě extrémně neprůhledná. Zápisy ze zasedání zastupitelstva nejsou zveřejňovány, vyřizování žádostí o poskytnutí informací trvá více jak dva týdny, nezveřejňují se žádné informace o veřejných zakázkách malého rozsahu a ani většina smluv uzavřených obcí. Hlášení obecního rozhlasu nejsou archivována a není možnost je poslechnout později.
 • Zprovozníme plnohodnotný obecní web, který bude obsahovat kompletní informace o činnosti obecního zastupitelstva – podklady k připravovaným jednáním, zápisy z jednaní, smlouvy uzavřené jménem obce (a ty také zveřejníme v Registru smluv), průběžné a přehledné informace o plnění rozpočtu a další důležitá data.
 • Otevřeme transparentní účet obce. Občané budou moci okamžitě a bez omezení kontrolovat, za co konkrétně se utrácí jejich peníze (finanční prostředky obce). Tím zabráníme jakékoliv možnosti zneužití veřejných peněz.
 • Zprovozníme archiv vysílání obecního rozhlasu a tištěný zpravodaj. Žádná novinka a vyhláška se občanům neztratí.

Umožníme občanům aktivně rozhodovat o řízení obce

 • Zavedeme participativní rozpočtovou položku. V souladu z návrhem opatření 3.4 Strategického plánu, vyčleníme z rozpočtu obce částku (na záležitosti kultury, sport, podporu spolků, péči o vzhled obce a jiné veřejně prospěšné výdaje) u které o rozdělení prostředků rozhodnou občané v anketě.
 • Zveřejníme podklady k jednání zastupitelstva. Každý občan bude předem vědět podrobnou informaci o každém plánovaném jednání zastupitelstva obce.
 • Nabídneme občanům prostor k vyjádření názorů na zasedáních zastupitelstva nejen ve volné diskusi, ale i v hlavních bodech programu jednání.